Stadgar

för Sveriges Frivilligcentraler
antagna 2021-10-05


vid sammanslagningen av
Frivilligsamordnarnas Förbund (bildat 2011-03-28) och
Sveriges Frivilligcentraler (bildat 2012-11-06)
Gäller fr.o.m.2022-01-01


§ 1. Namn och säte
Sveriges Frivilligcentraler är ett riksförbund öppen för landets frivilligcentraler
och frivillig-/volontärsamordnare. Det är en ideell förening, religiöst och
partipolitiskt obunden. Styrelsen har sitt säte i Norrköping.


§ 2. Definitioner


 Frivilligcentral


En Frivilligcentral förmedlar kontakter och skapar möten mellan
människor. Frivilligcentralen välkomnar alla människor, med olika åldrar
och bakgrund. Frivilligcentralen utgår från lokala behov och underlättar för
organisationer, grupper och enskilda att göra frivilliga insatser i sin
närmiljö. Frivilligcentralerna är mångfacetterade med stor lokal variation.
Gemensamt är också att synliggöra, informera om och stimulera till
frivilligt engagemang.


Frivilligcentralerna bidrar till delaktighet i samhället, demokratisk
utveckling och är en del av det förebyggande folkhälsoarbetet, samt
möjliggör nätverksbyggande. Frivilligcentralen bidrar positivt till
samhällsekonomin och människors välbefinnande.
Huvudman för frivilligcentraler kan finnas inom ideell eller offentlig sektor.

 

Frivilligsamordnare/volontärsamordnare


Person som inom Sverige organiserar och leder frivilliga/volontärer


§ 3. Syfte


Sveriges frivilligcentraler ska:
– främja det ideella engagemanget
– tillvarata medlemmars intresse
– representera medlemmar nationellt och internationellt
– främja Frivilligcentralernas utveckling samt verka för finansiellt stöd
– verka för att fler frivilligcentraler bildas i Sverige
– vara remissinstans på nationell nivå
– främja metod och kompetensutveckling
Sveriges Frivilligcentraler skall också:
– främja frivillig/volontärsamordnarnas yrkesmässiga intressen genom
kunskaps-och kompetensutveckling
– Skapa förståelse för yrket och dess betydelse i samhället


§ 4. Organisation


Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Mellan årsmöten handläggs
dess angelägenheter av styrelsen. Styrelsen kan delegera delar av sina
uppgifter.
Förbundet stimulerar till samverkan inom regionala alternativt lokala nätverk.


§ 5. Medlemskap


Ansökan om medlemskap lämnas till styrelsen, som beviljar medlemskap.
Den som beviljats medlemskap betalar en årlig medlemsavgift samt stöder
förbundets syfte och verksamhet samt följer dess stadgar.
Medlemskap kan beviljas till:


1. Juridiska personer med huvudmannaskap för respektive
frivilligcentral/volontärverksamhet.

Här avses såväl ideella föreningar som offentliga
förvaltningar/nämnder/kommuner.


2. Enskilda personer som arbetar med samordning av frivillig-
/volontärverksamhet


3. Stödmedlem: som är enskild person


4. Stödmedlem: som kan vara förening, organisation eller företag.


§ 6. Medlemsavgift


Medlemsavgift för nästkommande år fastställs av årsmötet.
Årets medlemsavgift skall vara inbetald 4 veckor före årsmötet för att ge
behörighet till närvarorätt och/eller rösträtt på årsmötet.


§ 7. Årsmöte


7:1 Kallelse och utskick
Årsmötet hålls före april månads utgång på plats som styrelsen beslutar.
Skriftlig kallelse sker via e-post och brev med dagordning och sänds till
medlemmarna senast 8 veckor före årsmötet.


7:2 Motioner
Medlem kan lämna motion. Den skall vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor
innan årsmötet.


7:3 Ombud och övriga deltagare
Varje medlemsorganisation äger rätt att representeras av tre ombud.Enskild medlem representerar – och är ombud – endast för sig själv. Röstning genom fullmakt är inte tillåten.


Deltagande till årsmötet anmäls till styrelsen senast 3 veckor före årsmötet,
med info om man representerar sig själv eller en juridisk person.


Ombud har närvaro-, yttrande-, förslags- och beslutsrätt.
Styrelseledamot har närvaro-, yttrande-, förslags- och beslutsrätt (utom
ansvarsfrihet). Varje ombud har en röst. Vid lika röstetal har
mötesordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör.


Revisorer, valberedningens ledamöter samt stödmedlemmar har närvaro-,
yttrande och förslagsrätt.
Har förbundet anställda, har dessa närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Av styrelsen till årsmötet inbjudna gäster har endast närvarorätt.


7:4 Dagordning


Årsmötet ska behandla följande:


1. Årsmötets öppnande


2. Fastställande av röstlängd


3. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande


4. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän tillika
rösträknare


5. Fastställande av dagordning


6. Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse


7. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse


8. Föredragning av revisorernas berättelse


9. Fastställande av resultat- och balansräkning


10.Fråga om styrelsens ansvarsfrihet


11.Disposition av årets resultat


12.Beslut om verksamhetsplan (för verksamhetsåret)


13.Beslut om medlemsavgiften för nästkommande kalenderår


14.Beslut om Budget (för verksamhetsåret)


15.Beslut om arvoden för styrelse och andra förtroendevalda


16.Val av förbundets ordförande på ett år


17.Besluta om antalet styrelseledamöter


18.Val av styrelseledamöter, halva antalet väljs för en tid av 2 år.


19.Val av 2 revisor (på ett resp två år) samt 2 revisorsersättare på ett år


20.Val av 3 – 5 personer till valberedning, varav en sammankallande


21.Behandla styrelsens förslag


22.Behandla motioner och styrelsens yttrande över dessa


23.Övriga frågor


24.Fastställande om tidpunkt och värdkommun till nästa rikskonferens


25.Årsmötet avslutas


§ 8. Extra årsmöte


Extra årsmöte sammankallas skyndsamt av styrelsen när styrelsen, revisor
eller 2/5 av medlemmarna så kräver.


För extra årsmöte gäller samma som ordinarie årsmöte med följande
undantag: Extra årsmöte fattar beslut endast om den fråga den är
sammankallad för och som anges i kallelsen.
Kallelse skickas senast 4 veckor före det extra årsmötet. Eventuella
handlingar ska bifogas. Ombud ska inrapporteras senast 1 vecka före
årsmötet.


§ 9. Styrelsen


Styrelsen består av lägst 5 och högst 9 ledamöter som väljs av ordinarie
årsmöte. Till ledamot kan och bör väljas representanter för både anslutna
frivilligcentraler och frivillig-/volontärsamordnare.


Person som vill främja frivilligt socialt arbete och förbundets syften kan av
årsmötet väljas in i styrelsen.

 

Styrelsen konstituerar sig själv och väljer vice ordföranden, sekreterare och
kassör. Kassör kan väljas antingen inom styrelsen eller adjungeras.


Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Har förbundet anställda eller adjungerade deltar dessa utan beslutsrätt.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.


Förbundets firma tecknas av styrelsen i förening samt av dem som styrelsen
utser.


§ 10. Revisorer


För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaper samt
styrelsens förvaltning skall på ordinarie årsmöte utses 2 revisorer med
växelvis avgång samt 2 revisorsersättare.


Styrelsen skall senast 6 veckor före ordinarie årsmöte lämna sina
redovisningshandlingar till revisorerna.
Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast 3 veckor före ordinarie
årsmöte.


§ 11. Valberedning


Årsmötet skall utse en valberedning om lägst 3 och högst 5 ledamöter. En av
ledamöterna utses till sammankallande.


§ 12. Räkenskaps- och verksamhetsår


Kalenderår är förbundets räkenskapsår, styrelsens mandatperiod utgör
verksamhetsår.


§ 13. Medlemskaps upphörande


Medlem som inte betalar fastställd medlemsavgift förlorar sina
medlemsrättigheter till dess avgiften är betald. Medlem som motarbetar
förbundets syften och intressen och/eller bryter mot stadgarna kan av
styrelsen uteslutas. Beslutet bekräftas sedan av årsmötet. Utesluten medlem
kan beviljas återinträde.


§ 14. Stadgeändring


Ändring av dessa stadgar är giltigt om det fattats på två av varandra följande
årsmöten med minst 6 veckors mellanrum varav ett skall vara ordinarie
årsmöte. För att ändringarna ska vara giltiga, krävs minst 2/3 majoritet av de
röstande.


§ 15. Upplösning


Upplösning av förbundet sker som vid stadgeändring men med den skillnaden
att 75% majoritet krävs på båda årsmötena.
Vid upplösning tillfaller förbundets tillgångar insatser som främjar utbildning
inom frivilligt socialt arbete, som det avslutande mötet enas om.